<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> กองอายุรกรรม
Make your own free website on Tripod.com

นาวาอากาศเอกหญิง

ศันสนีย์ เอกเผ่าพันธุ์ุ

ผู้อำนวยการ

กองอายุรกรรม

 

 

 

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้เริ่มเปิดการฝึกอบรมมาตั้งแต่ปี

พ.ศ. ๒๕๒๘ นับจนถึงปัจจุบัน ๒๕ ปี แล้วนั้น เพื่อให้ได้มีการฝึกอบรมต่อเนื่องไป

ในระดับสูง ทางกองอายุรกรรมจึงได้เปิดการอบรมแพทย์ต่อยอดหลายสาขา

เช่น สาขาโรคหัวใจ สาขาโรคไต สาขาทางเดินอาหาร เป็นต้น ซึ่งเริ่มเปิดอบรม

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ สำหรับรายชื่ออายุรแพทย์ี่ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน

แห่งนี้สามารถสร้างคุณประโยชนแก่ประเทศชาติมากมายมาเป็นเวลายาวนาน

มีดังต่อไปนี้

 

 

รายชื่อ Fellow แต่ละรุ่นมีดังต่อไปนี้

 

รุ่นที่ ชื่อ-สกุล หน่วย ต้นสังกัด
1 นพ.สุเทพ  พาทพุทธิพงศ์ Nephro รพ.อุตรดิตถ์
       
2 นพ.ยงยุทธ์   เจียงวิริชัยกูร    Nephro  
  น.พ.ปิยะ        ปรีดียานนท์  nephro   อิสระ
  นพ.สกุล  เล็กศรีสกุล  GI รพ.นพรัตน์
  นพ.พิชัย   ธนสุทธิเวศย์       GI อิสระ
       
3 พญ.ฐิติพร  วงศ์ชัยสุริยะ Nephro อิสระ
  พญ.จุฑาธิป  โสพรรณตระกูล Nephro อิสระ
  พญ.จารุนันทน์  มณีนุษย์ GI อิสระ
  พญ.ประจงจิตร์  แช่มสอาด Cardio อิสระ
       
4 ร.อ.หญิงวรวรรณ  ชัยลิมปมนตรี nephro ทอ.
  นพ.ปริญญา   ลือชูวงศ์ nephro อิสระ
       
5 ร.อ.หญิงเลิศลักษณ์  เชาวน์ทวี Cardio อิสระ
  พญ.จรรยาพร   ตั้งประเสริฐ nephro อิสระ
       
6 น.ต.วุฒิพงศ์   ไชยพรพัฒนา GI ทอ.
  นพ.สืบพงศ์   สังข์อารียกุล nephro อิสระ
  นพ.อนันต์    เชื้อสุวรรณ nephro อิสระ
       
7 พญ.พูนสุข   ประจักษ์ธรรม nephro อิสระ
  พญ.ฤทัยรัตน์   ไชยสัจ nephro รพ.ระยอง
       
8 พญ.อังคณา     เผ่าผา nephro รพ. 
พญ.นพนิต     พัฒนชัยวิทย์ nephro อิสระ
  น.ต.บุญชัย   สุธีสุนทรธรรม GI ทอ.
       
9 นพ.เกรียงศักดิ์  วัฒนาสวัสดิ์ Cardio อิสระ
พญ.สุรีย์    อินทร์พยุง nephro อิสระ
พญ.จุไรลักษณ์  ป้องโสม nephro อิสระ
  พญ.เพ็ชชรี   พลมณี GI อิสระ
       
10 นพ.ศุภชัย  โรจน์ขรนภาลัย Cardio อิสระ
พญ.สรวงพัชร์    สีตกะลิน Cardio อิสระ
นพ.สุรชัย   ตั้งโลหะสุวรรณ Cardio อิสระ
นพ.นิธิเวช  อรุณโรจน์ nephro อิสระ
พญ.ปัทมาพร   คำใจ nephro อิสระ
  นพ.ธีรธร   วงศ์ชัยสุวรรณ GI ทร.
       
11 ร.อ.หญิงทิพยดาวรรณ  วิไลพันธุ์ Cardio ทอ.
  นพ.ปัญญภัทร์  เจียมโพธิ์ Cardio อิสระ
  นพ.ชาญชัย   ศีลพิพัฒน์ Cardio อิสระ
  พญ.จุฑามาศ   ภูรินันท์ nephro รพ.หนองจอก
  พญ.จุฬารัตน์   บุญทศ nephro อิสระ
  นพ.วัชรพงษ์   เหลืองไพรัตน์ GI อิสระ
  นพ.ฐิติกร    อรุณโรจน์ GI อิสระ

 

 

สำหรับรายชื่อแพทย์ประจำบ้านแต่ละรุ่นมีดังต่อไปนี้

 

รุ่น 1 ปี 2528
  น.อ.เอนก   ไสวเสวี
  น.อ.พุทธิรัต   ลิ่วเฉลิมวงศ์
  น.อ.บดินทร์   บุณยพุกกณะ
  น.ท.เชิงชาย   สุภานันทน์
  น.อ.หญิงศันสนีย์  เอกเผ่าพันธุ์
รุ่น 2 ปี 2529
  น.อ.จิรพงษ์   ฤกษนันทน์
  น.อ.หญิงสุชาดา  วรทรัชต์
  น.อ.วิญญู  จันทรสุนทรกุล
  นพ.สุทัศน์   วิเชียรกัลยารัตน์
รุ่น  3  ปี 2530
  น.อ.ธราธร   รัตนเนนย์
  น.ท.จักรพงศ์   ไพบูลย์
  น.อ.เดชพนต์   โลหะนะ
  น.ต.สุชาติ  เพชราภิรัชต์
รุ่นที่ 4 ปี 2531
  น.อ.หญิงเบญจมาศ   ปิยะอิศรากุล
  น.อ.หญิงภัทรวดี   นาราวงศ์
  น.ท.เกษม   เชี่ยวชาญกิจการ
  น.ต.ณวร    สุทธิสรโยธิน
รุ่นที่ 5  ปี 2532
  น.อ.ทวีพงษ์   ปาจรีย์
  น.อ.หญิงสุวรรณภา  ลิมาวงษ์ปราณี
  น.ท.เสนีรัตน์  จิตตะเสนีย์
  น.อ.พิทักษ์   วีระวัฒกานนท์
รุ่นที่ 6 ปี 2533
  น.อ.วรงค์  ลาภานันต์
  น.อ.เกรียงไกร  จิรสิริโรจนากร
  น.อ.ธนาสนธิ์   ธรรมกุล
  น.อ.กฤษฏา   ศาสตรวาหา
รุ่นที่ 7 ปี 2534
  น.อ.พรชัย   ประสบวิทยา
  น.อ.ชวลิต   ดังโกสินทร์
  นพ.ไพฑูรย์  ขจรวัชรา
รุ่นที่ 8  ปี 2535
  น.ต.ระพีพันธ์   กัลยาวินัย
  น.อ.ชินวัตร์   สุทธิวนา
  น.ท.สุพจน์   ตันติพานิชธีรกุล
  น.ท.ภาณุรัตน์   ธัญญสิริ
  น.ต.ประภัสสร์  สมิติษเฐียร
รุ่นที่ 9  ปี 2536
  น.ท.ภาณุพงศ์   เจียมศรีพงษ์
  น.ท.หญิงอุษณีย์  ริงคะนานนท์
  ร.อ.ประจักษ์   สุภินี
  ร.อ.ธนากรณ์   หาญสมบูรณ์
  ร.อ.ยงยุทธ   เลิศฤทธิ์วิทยา
น.ท.หญิงสัญสณีย์  พงษ์ภักดี
รุ่นที่ 10 ปี 2537
  น.ต.ทวีศักดิ์   สิริคุณาลัย
  น.ท.ฉัตรชัย  คูวัธนไพศาล
  น.ท.รัมย์    ไชยชิต
  ร.อ.ชัยวิทย์  ชีวพฤกษ์
  ร.อ.สุเมธ    สรรพวัฒน์
  ร.อ.หญิงปรัสญา   ชื่นชม
รุ่นที่ 11 ปี 2538
  น.ท.วุฒิพงษ์   ไชยพรพัฒนา
  ร.อ.หญิงเลิศลักษณ์  เชาวน์ทวี
  น.ท.สมมาตร   สมศิริ
  ร.อ.ธีระ    ธำรงค์หวัง
  ร.ท.ไตรรักษ์   พิสิษฐ์กุล
  น.ท.พัทธยา   เรียงจันทร์
รุ่นที่ 12 ปี 2539
  ร.อ.สรรพวีร์   ประสิทธิรัตน์
  นพ.นิเวศ   เด่นรัศมีเทพ
  นพ.ปิยะ   ปรีดียานนท์
  ร.อ.หญิงวรวรรณ  ชัยลิมปมนตรี
  พญ.สุรีรัตน์  ปันยารชุน
รุ่นที่ 13  ปี 2540
  ร.อ.หัสกร  หาญสมบูรณ์ ร.น.
  ร.อ.จิรพันธ์   ชวาลตันติพิพัทธ
  ร.ท.หญิงประภาพร   พิสิษฐ์กุล
  นพ.สมเพชร   จิรพจนานนท์
  นพ.วรวัฒน์    อุตมเพทาย
  ร.ต.หญิงประจงจิตร์   แช่มสะอาด
  พญ.ฐิติพร  วงศ์ชัยสุริยะ
  นพ.ชัยวัฒน์  ประดิษฐ์ทองงาม
รุ่นที่ 14  ปี 2541
  น.ท.หญิงปูชนียะดา ( ฝึกฝน) วิเชียรธรรม
  น.ท.หญิงจิตรา   วรวุฒิปรีชาเวชช์
  น.ท.พงศธร     คชเสนี
  นพ.ปริญญา   ลือชูวงศ์
  นพ.พิบูล          วิเชียรไพศาล
  นพ.บุญเลิศ   เพียรสกุลรัตน์
  พญ.พาริชา   เชาวลิต
  นพ.กิตติพงษ์   ฆโนทัย
  น.ท.เขษม  ธเนศวร
  ร.อ.หญิงสิรารัตน์  โมรรัตน์
รุ่นที่ 15 ปี 2542
  พ.ญ.จิรวดี       พิณวานิช
  นพ.สมชาย       พูลอุย
  พ.ญ.นฤมล       โชติกไกร
รุ่นที่ 16  ปี 2543
  นพ.อดิศักดิ์   กาญจนากิตติ
  นพ.สุวิชชา   กาญจนรุจี
  นพ.ชาติชาย    กิติยานันท์
  นพ.สุรัตน์   สิงห์มณีสกุลชัย
  นพ.พีรพัฒน์   เกตุค้างพลู
  พญ.ภัทราภรณ์   หาญพานิชเจริญ
  นพ.ธนาธิป   โกมลจิตร์ตระการ
รุ่นที่ 17  ปี 2544  
  น.พ.คงศักดิ์  มหาวัฒนะ
  น.พ.ชายวุฒิ  สววิบูลย์
  พ.ญ.ธีราภรณ์  เลี้ยงสุคนธร
  พ.ญ.พูนสุข  ประจักษ์ธรรม
  พ.ญ.บราลี  สันติวุฒน์
  น.พ.วิวัธน์  พู่พรอเนก
  พ.ญ.ศุภนิตย์  สิงหทัศน์
  น.พ.สืบพงศ์  สังข์อารียกุล
  น.ต.บุญชัย  สุธีสุนทรธรรม
  ร.ต.อนันต์  เชื้อสุวรรณ
รุ่นที่ 18  ปี 2545   
  นพ.ทวีวุฒิ     เต็มเอี่ยม
  นพ.จารุวิทย์   บุษบรรณ
  นพ.วิวัฒน์   ภาณุวัฒนวงศ์
  นพ.วรพัฒน์    ชัยวัฒน์
  พญ.อังคณา    เผ่าผา
  นพ.วัชรพงษ์    เหลืองไพรัตน์
  นพ.บัณฑิต   เงินดีถาวร
  พญ.สิรนุช     รัชชุศานติ
  พญ.พรรณพิไล     บุญล้อม
  นพ.เอกชัย    วงศ์สรรคกร
รุ่นที่ 19  ปี 2546   
  ร.ท.จักรวุธ  สีแพนบาล
  ร.ท.หญิงสมโชดก  ชาครียรัตน์   
  พญ.รสวรรณ  ชนะสกุล 
  นพ.ธีระศักดิ์ วัฒนสกุลเอก
  พญ. ณัฏฐกานต์ แซ่ลี้
  นพ.ประสิทธิ์  วัฒนวิโรจน์
  พญ.นิศารัตน์  เจริญศรี
  พญ.นพนิต  พัฒนชัยวิทย์
  นพ.จรัส        ปิตวัฒน์นานนท์
รุ่นที่ 20  ปี 2547  
  พญ.ทิพยดาวรรณ  วิไลพันธุ์
  นพ.วิธียุทธิ์   คำตรี
  พญ.จุฑามาศ  ภูรินันทน์
  นพ.ฐิติกรณ์   อรุณโรจน์
  พญ.ภิรดี  ศรีจันทร์
  นพ.ไพโรจน์   เพชรกระจายแสง
  พญ.สุรีย์  อินทร์พยุง
  นพ.เกรียงศักดิ์  วัฒนาสวัสดิ์
  พญ.เพ็ชรี   พลมณี
  พญ.มณฑินี     พวงเพ็ชร์
รุ่นที่  21  ปี  2548
  นพ.พงศ์พันธ์   เผ่าเพ็ง
  พญ.รุ่งกานต์   (ผ่องใส)
  นพ.ศุภชัย  โรจน์ขจรนภาลัย
  นพ.ปภาวี   เนตรประไพ
  พญ.ทัศยา  บรมคุณ
  นพ.สุรชัย  ตั้งโลหะสุวรรณ
  พญ.สรวงพัชร์    สีตกลิน
  นพ.นิธิเวช  อรุณโรจน์
  พญ.ปัทมาพร   คำใจ
รุ่นที่  22  ปี 2549
  พญ.จุฬารัตน์   บุญทศ
  ร.อ.นิมิต      โรจโนภาส  
  นพ.ปัญญภัทร์    เจียมโพธิ์
  พญ.นัยนจันทร์     คงประโยชน์
  นพ.วรจิตร       อาจหาญ
  พญ.กัลยาณี     พวงมาลี
  ร.ท.ธวัชชัย    นามวงศ์
  นพ.ณรฐพงศ์     แสงทอง
  พญ.ขวัญจิตร    สำราญทรัพย์
  นพ.การัณย์      ธีรเศรษฐ์ธำรง
  พญ.สุภาภรณ์      ศักดาพันธุ์ไพศาล(นันทรัตน์)
  นพ.ปรมะ     ถกลแพทย์
พญ.หทัยรัตร์   เผ่าวิจารณ์
รุ่นที่  23  ปี 2550
  ร.อ.หญิงปิยะวดี     หอมไกรลาศ
  ร.อ.ประยุทธ   รัศมีหิรัญ
  นพ.วิทวัส    จริยโกศล
  นพ.กมลเดช   วงศ์พรภักดี
  พญ.อุษณีย์  รัตนทรงชัย
  นพ.บำรุงศักดิ์ จันทน์แดง
  นพ.ไพศาล   เตชะวลีกุล
  พญ.รุ่งฤดี แก้วเกียรติสกุล
  นพ.กุลเทพ   รัตนโกวิท
  พญ.มนัสวี   อินทรพินทุวัฒน์
  นพ.กรกฎ   โตวชิราภรณ์
  พญ.ปิยะรัตน์   ไพรัชเวทย์
พญ.ชุติมา  เพชราภิรัชต์
ร.ต.หญิงกาญจนา  ปิยะตานนท์
รุ่นที่  24  ปี 2551
  พญ.กัลย์ยมล  ธรรมนิรมล
  นพ.จักรกฤษณ์ จันทร์รักษ์
  พญ.จารุวรรณ  บุญสุข
  นพ.ชายแดน  มณีจักร์
  นพ. ธงชัย  ผลดี
  นพ. ธนวรรธน์  เครือคล้าย
  พญ.นภมาศ   พงษ์พานิช
  ร.ท.วิทยา  จักรเพ็ชร์
  พญ.วิภาพร ตรีสุทรรศน์
  พญ.สุธีญา  จำปาวงศ์
  พญ.อัจฉริยา  โกสัยสุก
  นพ.ธราดล  ธาราศักดิ์
  พญ.รุ่งฤดี แก้วเกียรติสกุล
ร.ท.ไกรพล   ทักษ์ประดิษ์
รุ่นที่  25  ปี 2552  (1 มิ.ย.52 - 31 พ.ค. 55)
  นพ.กฤษฎ์ชานนท์  รวมทรัพย์
  นพ.ชวสร  ธรรมสถิร
  ร.ท.นที  มีพร้อม
  พญ.นฤมล  วงศ์อุ่น
  นพ.นัฐพล  แย้มพิกุลสกุล
  พญ.นิชา  ธำรงสัตย์
  พญ.เนตรนภา  หอมณี
  พญ.พัทรา  จันทร์อ่อน
  นพ.เมธี  โพธิพงศธร
  พญ.ร่มเย็น  ศักดิ์ทองจีน
  ร.ท.อภินันท์  อวัยวานนท์
  พญ.จิรารัชน์  อุนนะนันทน์
  พญ.เนตรชนก  จั่นเพชร
  นพ.อรรถวุฒิ  เพชรสุริยงศ์