Make your own free website on Tripod.com
   

Cardiology

Chest

Endocrine

Gastrointestine

Hematology and Oncology

Infectious

Neurology

Nephrology

Psychiatry

Rheumatology

 


หน่วยต่างๆของกองอายุรกรรม

 

 

Cardiology

Chest

Endocrine

Gastrointestine

Hematology and Oncology

Infectious

Neurology

Nephrology

Psychiatry

Rheumatology

 


แผนงานด้านการเรียนการสอนของกองอายุรกรรม

 

  • ปรับปรุงหลักสูตรสอนนิสิตแพทย์ด้านคลินิก  ชั้นปีที่ 4-6 สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (Course syllabus)
  • ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  (Resident) สาขาอายุรศาสตร์ ตามหลักสูตรใหม่ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  • ตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษานิสิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน 
  • จัดและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น จัดงานทำบุญกอง และงานไหว้ครู
  • ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยทั้งในส่วนของอาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน
  • ส่งเสริมให้อาจารย์แสดงผลงานทางวิชาการสู่สังคม เช่น เป็นกรรมการวิชาการ / วิชาชีพขององค์กรภายนอก, เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางวิชาการในที่ต่างๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ รวมทั้งสื่อมวลชน (รายการวิทยุเปิดฟ้ากว้างของกองทัพอากาศ), จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ในวันสำคัญของชาติ
 
 
 
 
 
  © 2007 Bhumibhol Hospital All Rights Reserved. Contact us • Site map