Make your own free website on Tripod.com
   
• งานประชุมวิชาการ Practical Medicine 2007

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการ Practical Medicine 2007

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องประชุม ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช

วันที่ 2 พฤษภาคม 2550
08.00 - 08.15 Registration
08.15 – 08.30     Opening
08.30 – 09.15     How to Approach Arthritis
น.อ. เอนก ไสวเสวี
น.ต.หญิง ปูชนียะดา วิเชียรธรรม
09.15 – 10.00     Commom Thyroid Problems
น.ท. พรชัย ประสบวิทยา
10.00 – 10.30    
Coffee Break
10.30 – 12.00      Symposium: Outpatient Management of Chronic Kidney Disease
น.อ. อนุตตร จิตตินันทน์
น.ต. พงศธร คชเสนี
นพ. อนันต์ เชื้อสุวรรณ
   
12.00 – 13.30    
Luncheon Symposium “Recent risk stratification Cardiovascular: vascular disease risk Endocrine: HTG and diabetic management” บ.เบอร์ลิน
รศ.นพ. ถาวร สุทธิไชยากุล
13.30 – 14.30   
Dyspepsia
น.ท. สุพจน์ ตันติพานิชธีรกุล
14.30 – 14.45    
Coffee Break
14.45 – 15.45    Common Toxicology problems
ผศ.นพ. สุชัย สุเทพารักษ์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2550
07.30 – 08.30     
Breakfast Symposium "Role of PPI in dyspepsia" บ.แจนเซ่น-ซีแลก
อ.นพ. นรินทร์ อาจละนันท์
08.30 – 09.15     
Metabolic Syndrome, an Emerging Problem
น.ท.หญิง อุษณีย์ ริงคะนานันท์
09.15 – 10.00 Approach to anemia
น.อ.หญิง ศันสนีย์ เอกเผ่าพันธุ์
น.ต.หญิง อนุสรา เพ็ชรผุด
10.00 – 10.30      Coffee Break
10.30 – 12.00 Symposium: Common Neurological Problems
น.ต. กฤติ รื่นอารมณ์
น.ต.หญิง แสงเดือน มโยทาร
12.00 – 13.30     
Luncheon Symposium “Rosiglitazone : New Approach to delay disease progression in Type II DM” บ.แกลกโซสมิธไคลน์
ผศ.นพ. พงษ์อมร บุญนาค
13.30 – 14.30

COPD management

ผ.ศ.นพ. ฉันชาย สิทธิพันธุ์

14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 15.45 Congestive Heart failure
น.อ.วรงค์ ลาภานันต์
น.อ.เกรียงไกร จิรสิริโรจนากร
น.ท.ภาณุรัตน์ ธัญญศิริ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2550
07.30 – 08.30     
Breakfast Symposium "Potency of ARB, does it matter? " บ.ไฟเซอร์
น.อ. ธนวิตต สกุลแสงประภา
08.30 – 09.15     
Approach to Liver Disease
น.ท. ชินวัตร์ สุทธิวนา
09.15 – 10.00     
Common Skin Disease
พล.อ.ต.หญิง สุปรีญา ศิริมาจันทร์
10.00 – 10.30     
Coffee Break
10.30 – 12.00     
Symposium: Chest Pain
น.อ. ธนวิตต สกุลแสงประภา
น.อ. กฤษฎา์ ศาสตรวาหา
น.ท. ชวลิต ดังโกสินทร์
พ.ญ.ประจงจิตร์ แช่มสะอาด
12.00 – 13.30    
Luncheon Symposium Lunch Symposium  “The Application of Single Pill Benifit” บ.ไฟเซอร์
อ.นพ.ภากร จันทมัฎฐะ
13.30 – 14.30      Acute Febrile Illness, how we approach
น.ท. ธนาสนธิ์ ธรรมกุล


วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยทางอายุรกรรมในหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบันให้แก่อายุรแพทย์ แพทย์ทั่วไปเพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องทันสมัย

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่
น.ท.หญิง ศิริรัตน์ ศิริญานันท์
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220
โทรศัพท์ 02-5347337, 02-5347322, โทรสาร 02-5347337
E-mail : ksthns@hotmail.com
Website : www.medbhumibhol.com


อัตราค่าลงทะเบียน
ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2550 1,500 บาท
หลังวันที่ 10 เมษายน 2550 1,800 บาท

ติดต่อลงทะเบียน

โดยกรอกแบบลงทะเบียนเข้ารับการอบรมพร้อมชำระเป็นเงินสดผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-20263-5 หรือส่งเช็คสั่งจ่าย “กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ”

เช็คต่างจังหวัดบวกค่าธรรมเนียม 10 บาท

ผู้เข้ารับการอบรมมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลาและเบิก ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเดินทางได้เพื่อรับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามหนังสือกระทรวงการคลังที่
กค 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 มกราคม 2545 เรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ

 
  © 2007 Department of internal medicine, Bhumibol Adulyadej Hospital, All Rights Reserved. Contact us • Site map