<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> กองอายุรกรรม
Make your own free website on Tripod.com

นาวาอากาศเอกหญิง

ศันสนีย์ เอกเผ่าพันธุ์ุ

ผู้อำนวยการ

กองอายุรกรรม

 

 

 

รายชื่อคณะอาจารย์

น.อ.หญิงบุษบา สาชลวิจารณ์

น.อ.กลศร   ภัคโชตานนท์

น.อ.หญิงศันสนีย์   เอกเผ่าพันธุ์

น.อ.กัมปนาท  วีรกุล

น.อ.บดินทร์   บุณยพุกกณะ

น.อ.หญิงสุชาดา  วรทรัชต์

น.อ.เดชพนต์  โลหะนะ

น.อ.หญิงภัทรวดี   นาราวงศ์

น.อ.หญิงเบญจมาศ  ปิยะอิศรากุล

น.อ.ธนวิตต    สกุลแสงประภา

น.อ.ทวีพงษ์  ปาจรีย์

น.อ.กฤษฎา   ศาสตรวาหา

น.อ.วรงค์    ลาภานันต์  

น.อ.เอกภพ   จันทนพ

น.อ.ธนาสนธิ์  ธรรมกุล

น.อ.พรชัย   ประสบวิทยา

น.อ.ชินวัตร์   สุทธิวนา

น.ท.สุพจน์  ตันติพานิชธีระกุล

น.ท.ภาณุรัตน์  ธัญญสิริ 

น.ท.หญิงอุษณีย์  ริงคะนานนท์  

น.ท.ฉัตรชัย  คูวัธนไพศาล

น.ท.พัทธยา   เรียงจันทร์

น.ท.พงศธร   คชเสนี

น.ท.หญิงสัญสณีย์  พงษ์ภักดี     

น.ท.วุฒิพงษ์  ไชยพรพัฒนา    

น.ท.หญิงจิตรา    สุขพานิช

น.ท.เขษม  ธเนศวร 

น.ท.กฤติ    รื่นอารมณ์ 

น.ต.บุญชัย  สุธีสุนทรธรรม   

ร.อ.หญิงวรวรรณ  ชัยลิมปมนตรี

ร.อ.หญิงหทัยรัตน์  เผ่าวิจารณ์

ร.ต.หญิงประจงจิตร์    แช่มสะอาด

ร.ต.อนันต์    เชื้อสุวรรณ

พญ.นพนิต   พัฒนไชยวิทย์

นพ.สรพงศ์  มัณยานนท์

 

อาจารย์แพทย์จากภายนอก

พล.อ.ต.ปิติ  ลักษิตานนท์

พล.อ.ต.บรรหาร  กออนันตกูล

พล.อ.ต.จิรกร  อากาศบดี

น.อ.หญิงอุไร  มกรแก้วเกยูร

น.อ.หญิงพัชรินทร์

น.อ.อนุตตร   จิตตินันทน

น.อ.พิทักษ์  วีระวัฒกานนท์

น.อ.ธราธร  รัตนเนนย์

น.อ.หญิงสุวรรณภา  ลิมาวงษ์ปราณี

น.อ.จิรพงษ์  ฤกษนันทน์

น.อ.เกรียงไกร  จิรสิริโรจนากร

น.ท.จักรพงศ์  ไพบูลย์

น.ต.ระพีพันธ์  กัลยาวินัย

น.ต.ทวีศักดิ์   สิริคุณาลัย

น.ต.หญิงอนุสรา   เพชรผุด

พญ.เพ็ชชรี   พลมณี

นพ.จรัส  ปิตวิวัฒนานนท์

พญ.ดรุณี  วิริยาภรณ์

นพ.สุรชัย  นิธิเกตุกุล

 

ช่วยราชการ รพ.กองบินและนอกหน่วยอื่นๆ

 

พล.อ.ต.วิศิษฐ์   ดุสิตนานนท์

น.อ.เอนก    ไสวเสวี 

น.อ.วิญญู   จันทรสุนทรกุล

น.อ.ชวลิต   ดังโกสินทร์  

น.ท.ภาณุรัตน์  ธัญญสิริ 

ร.อ.จักรวุธ   สีแพนบาล 

ร.อ.ธวัชชัย  นามวงศ์

 

ศึกษาต่อ

น.ต.หญิงแสงเดือน  มโยทาร

ร.ท.หญิงชนันทา หงส์ธนากร

 

 

=======================================

 

แพทย์อายุรกรรมสาขาโรคหัวใจ 

(Cardio)

น.อ.กัมปนาท วีรกุล
น.อ.ธนวิตต  สกุลแสงประภา
น.อ.กฤษฎา  ศาสตร์วาหา
น.อ.วรงค์  ลาภานันต์
น.อ.ชวลิต  ดังโกสินทร์
น.อ.เกรียงไกร  จิรสิริโรจนากร
น.ท.ภานุรัตน์  ธัญญสิริ
ร.ต.หญิงประจงจิตร์  แช่มสะอาด

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 

แพทย์อายุรกรรมสาขาโรคระบบการหายใจ

(Chest)

น.อ.หญิงสุชาดา     วรทรัชต์
น.อ.เดชพนต์       โลหะนะ
น.อ.หญิงเบญจมาศ   ปิยะอิศรากุล

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

แพทย์อายุรกรรมสาขาประสาทวิทยา

(Neuro)

 

น.ท.หญิงสัญสณีย์  พงษ์ภักดี

น.ท.หญิงจิตรา   สุขพานิช

น.ท.กฤติ    รื่นอารมณ์

น.ต.หญิงแสงเดือน  มโยทาร

 

*************************

 

แพทย์อายุรกรรมสาขาโรคไต

(Kidney)

น.อ.กลศร  ภัคโชตานนท์

น.อ.อนุตตร  จิตตินันทน์

น.อ.ทวีพงษ์   ปาจรีย์

น.ท.พงศธร   คชเสนี

ร.อ.หญิงวรวรรณ  ชัยลิมปมนตรี

ร.ต.อนันต์    เชื้อสุวรรณ

พญ.นพนิต   พัฒนชัยวิทย์

 

 

*******************

 

แพทย์อายุรกรรมสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร (GI)

น.อ.วิญญู  จันทรสุนทรกุล

น.อ.ชินวัตร์  สุทธิวนา

น.ท.สุพจน์   ตันติพานิชธีรกุล

น.ท.วุฒิพงษ์  ไชยพรพัฒนา

น.ต.บุญชัย  สุธีสุนทรธรรม

ร.ท.หญิงชนันทา  หงส์ธนากร

 

 

*****************************

 

แพทย์อายุรกรรมสาขาโรคต่อมไร้ท่อ (Endocrine)

น.อ.พรชัย  ประสบวิทยา

น.ท.หญิงอุษณีย์  ริงคะนานนท์

 

****************************

 

 

แพทย์อายุรกรรมสาขาโรคเลือด และมะเร็งวิทยา (Hemato)

น.อ.หญิงศันสนีย์     เอกเผ่าพันธุ์
น.ท.ฉัตรชัย  คูวัฒนไพศาล
น.ท.เขษม   ธเนศวร
ร.ท.หญิงหทัยรัตน์  เผ่าวิจารณ์
นพ.สรพงษ์  มัณยานนท์

 

 

********************

 

 

แพทย์อายุรกรรมสาขาโรคติดเชื้อ (Infectious)

น.อ.วิศิษฐ์  ดุสิตนานนท์
น.อ.บดินทร์  บุณยพุกกณะ
น.อ.หญิงภัทรวดี   นาราวงศ์
น.อ.ธนาสนธิ์  ธรรมกุล
น.ท.พัทธยา    เรียงจันทร์

 

********************

 

แพทย์อายุรกรรมสาขาโรคไขข้อ (Rheumato)

น.อ.เอนก  ไสวเสวี

( ผู้อำนวยการกองอายุรกรรม รพ.จันทรุเบกษา ) 

 

********************

 

แพทย์อายุรกรรมสาขาจิตเวช (Psychi)

น.อ.เอกภพ    จันทนพ

 

**********************